65e8ac9f68

bilde Tasim

Forfatter:
Tasim Karim
Daglig leder
Rusfri Oppvekst

Lærere er betydningsfulle voksne

Norge sendte denne høsten en rapport til FNs barnekomité med informasjon om hvordan arbeidet med å gjennomføre barnekonvensjonen går her i landet. På spørsmålet om hva barn og unge forbinder med trygghet, svarer de med få unntak alltid det samme; å ha en familie som bryr seg om deg, i tillegg til venner man kan stole på og betro seg til.

Å ha en familie som bryr seg burde vært en selvfølge for alle, men det er dessverre slik at mange barn utsettes for omsorgssvikt av ulik grad.

Regjeringen kom i 2014 med tiltaksplanen «En god barndom varer livet ut». Den skal bidra til å forhindre og forebygge vold og seksuelle overgrep, og sørge for at barn og ungdom sikres tidlig og riktig hjelp. Tiltaksplanen skal hjelpe alle som har ansvar for barn til å se, høre og handle når det er nødvendig. Mange som jobber med barn synes at det er vanskelig å snakke om vold mot barn, derfor styrkes nå kompetansen her. Kunnskap om vold og overgrep skal inngå i utdanningene til dem som jobber med barn. Det satses på forebyggende arbeid.

Vi i Rusfri Oppvekst mener at forebyggende arbeid er svært viktig. Denne høsten startet vi et prosjekt som skal gi lærere mer kunnskap på dette feltet. «Økt kunnskap og handlingskompetanse» er et samarbeidsprosjekt mellom Rusfri Oppvekst, Høgskolen i Bergen og Høgskolen NLA. Omlag 700 studenter ved barnehagelærer, grunnskolelærer og Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) får to forelesninger ekstra i semesteret. Dette prosjektet følges av en gruppe forskere som vil se om kunnskapen som gis her vil gjøre disse studentene mer handlingskompetente i deres fremtidige jobber som lærere.

Så, hva kan en lærer egentlig gjøre mer enn det som allerede gjøres? Tom Irgan og Arne Klyve var høstens forelesere på HiB. Tom Irgan formidlet hvor viktig det er at lærere i barnehage og skole lærer barna sosiale ferdigheter som empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet, slik at de blir en del av et nettverk. Vi kan forebygge ved å fremme mestring og utvikle sosial kompetanse. Det er viktig å lære barna strategier for å håndtere vanskelige situasjoner og utfordringer. Og vi må ikke være overbeskyttende. Barn og unge må gå på trynet for å lære å takle kriser senere i livet.

Arne Klyve fremhevet viktigheten av anerkjennelse, noe vi alle har et sterkt behov for allerede fra det øyeblikket vi blir født. Vi trenger kjærlighet og grenser for å vokse. Barna som opplever omsorgssvikt har fortsatt et håp om å oppnå anerkjennelse når de begynner i barnehage og skole, mener Klyve. Derfor understreker han at skolen og lærere er så viktige. Lærere er betydningsfulle voksne som tilbringer mer tid med barna enn foreldrene. Arne ønsker en skole der elevene hver dag får sin daglige dose med selvtillit. De skal få følelsen av at de strekker til. Forebygging her er en så viktig jobb.

Tall fra Vista Analyse viser at det koster samfunnet 15 milliarder kroner pr. årskull å ta seg av unge voksne som faller utenfor. Det vil koste så mye mindre å forebygge. Et barn som opplever omsorgssvikt, vold, overgrep, har psykisk syke foreldre eller foreldre som ruser seg, bærer veldig ofte preg av dette gjennom ungdomsårene og videre i det voksne liv. Ungdom som ikke klarer å fullføre utdanningen minimaliserer også sine muligheter for å være en del av arbeidslivet. Om vi ønsker at færre skal falle ut av skoler og arbeidsmarked må vi investere i forebyggende arbeid. Dette forebyggende arbeidet starter allerede når barna går i barnehager og på grunnskolen.

Gerd Helene Irgens er avdelingssjef ved Bergensklinikkene, og har mange års erfaring i arbeid med barn som pårørende. Hun snakket om barn av rusmisbrukere på et av våre kurs i høst. Hun mener at pedagoger har en unik mulighet til å hindre skjevutvikling hos disse barna, og understreker hvor viktig det er at vi bryr oss så tidlig som mulig for å forhindre stor skade. 

Vi vet at lærere i dag har et stort ansvar, de gjør en utrolig innsats for barna våre. Vi mener ikke at lærere, i tillegg til det viktige arbeidet de allerede gjør, skal være behandlere. Men vi ønsker at de skal være bevisste og trygge voksne som barna føler de kan henvende seg til dersom de trenger det.

Rusfri Oppvekst en liten organsasjon, og vi er avhengig av driftsmidler og støtte for å overleve og fortsette dette viktige arbeidet i 2017. Vi setter stor pris på hvert minste bidrag. Har du mulighet til å bidra med medlemskap eller annen støtte?

Les mer her:
https://www.rusfrioppvekst.no/stott-vart-arbeid/bli-medlem/