3bf075d531

Relasjonsbygging, psykisk helse og forebygging i fokus

Rusfri Oppvekst vil starte et femårig prosjekt der vi kan tilby ca. 40 barn i Loddefjord i Bergen en alternativ skolefritidsordning (SFO). FAVN - Fremtidens SFO skal være et forsterket tilbud for barn som trenger det. 

Levevilkårsundersøkelsen viser at Loddefjord er en bydel i Bergen som har store utfordringer knyttet til barn og unges psykisk helse, rus og levevilkår. FAVN - Fremtidens SFO skal ha personale med terapeutisk og pedagogisk utdanning, og ha relasjonsbygging, psykisk helse og forebygging i fokus. Barnepsykolog Magne Raundalen, psykolog Trond Haukedal og samfunnsviter Arne Klyve er våre faglige veiledere.

Vi ønsker å utvikle kunnskap og metoder som kan implementeres i den ordinære skolefritidsordningen i Bergen kommune. Dette skal kvalitetssikres gjennom et forskningsprosjekt ledet av blant andre psykologspesialist Dag Nordanger (RVTS) og professor Viggo Kruger (UiB). Med Bergen kommune som pilotkommune ønsker vi videre å implementere erfaringer fra dette prosjektet på nasjonalt plan.

Rusfri Oppvekst ønsker å samarbeide med blant andre Bergen kommune, fire skoler i Loddefjord, Psykisk helse barn og unge, avdeling Fyllingsdalen/Laksevåg  og våre veiledere om prosjektet.

Fremtidens SFO?
Hva er annerledes med FAVN - Fremtidens SFO? Sammenlignet med ordinær, kommunal SFO vil vi legge vekt på:

 • Sterkt fokus på relasjonsbygging, psykisk helse og forebygging
 • Flere ansatte per barn
 • Mindre grupper
 • Tettere kontakt med foreldre

Gratis tilbud
FAVN - Fremtidens SFO vil ha samme åpningstider som ordinær SFO. Elevene vil bli kjørt mellom skolen og SFO som ligger i nærmiljøet fra alle skolene. Også i dette tilbudet vil barna få mat, leksehjelp og et utvidet organisert aktivitetstilbud. Alle aktivitetene skal foregå i mindre grupper og det skal være færre barn pr. voksen enn dagens tilbud. Tilbudet skal ha bedre psykisk helse for barn som hovedfokus, og de voksne som skal jobbe her skal ha en god terapeutisk og pedagogisk bakgrunn.

Bakgrunn
Bergen kommunes årlige levevilkårsundersøkelse viser at Loddefjord er en bydel i Bergen som har store utfordringer knyttet til barn og unges psykisk helse, rus og levevilkår. Barn som har en utfordrende omsorgssituasjon er ofte mer utsatte for rusavhengighet, for å bli voldelige eller psykisk syke selv. Denne SFOen vil ha et ekstra fokus på disse barna, og hvordan vi kan forebygge deres kommende utfordringer mest mulig. Samtidig skal FAVN - Fremtidens SFO være åpen for søknad fra alle som ønsker plass. En kombinasjon mellom ordinær SFO og dette tilbudet kan også være aktuelt. Dagens unge er velfungerende, skoleflinke og hjemmekjære. Det er fremdeles noe mindre skulking, rus og kriminalitet enn tidligere år. Men barn og unges psykiske helse er fortsatt dårlig, viser undersøkelsen utført av Ung Data fra 2018. En av tre unge er kronisk stresset og en av ti er utbrente. Så mange som halvparten av jentene er kronisk stresset og mener de er for tykke, mens 25 % har depressive symptomer. Når begynner så den psykiske helsen til barn å bli dårlig? 

Status psykisk helse
Prosjektet Rusfri Oppvekst ønsker å sette i gang er rettet mot barn i SFO og har som mål at de barna som får tilbudet skal oppleve sin psykiske helse bedre når de begynner på mellomtrinn og ungdomsskole. Samtidig ønsker vi at dette prosjektet skal bidra til å gjøre hverdagen mindre stressende for barn og foreldre og gi dem mulighet til å få bedre kvalitetstid sammen som familie. Bergen kommune har per i dag ingen private SFO eller andre alternativer til dagens kommunale tilbud. Vi ser også at SFO jobber hardt for å være en arena hvor barn kan utvikle seg gjennom lek og aktiviteter, og det vektlegges at alle barn skal trives. Dessverre er det barn som ikke trives på SFO. Det må påpekes at det ikke handler om skolen eller SFO- ansatte sin velvilje til å tilrettelegge. Slik Rusfri Oppvekst ser og erfarer det er det ofte barnet som trenger andre rammer og kanskje en annen atmosfære. Vi ser også at barnehager og småskoler i tillegg til adferdsproblematikken nå har fått nye utfordringer knyttet til den psykiske helsen til barn, og dette bekreftes av fagpersoner som Rusfri Oppvekst bruker i sine kurs og forelesninger.

Målgruppe
Målgruppen for tiltakene er barn som har ekstra behov. Det kan for eksempel være behov eleven har for psykososial trening, en ny mestringsarena, utvikle erfaringer som kan føre til positive fritidsinteresser, uttrykke seg gjennom andre kanaler enn det verbale, samt bygge nye positive relasjoner med jevnaldrende og voksne. 15-20 prosent av barn og unge har nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker som angst, depresjon og atferdsproblemer og omtrent åtte prosent av barn og unge har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene til en psykisk lidelse (Heiervang et al, 2007). Barn og unge med psykiske vansker får problemer med å gjennomføre skole og/eller delta i ordinære fritidsaktiviteter og elever som rapporterer mistrivsel i skolen øker (Folkehelseinstituttet). De fleste trives på ungdomstrinnet, men nesten 10 prosent av elevene forteller at de ikke trives (www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/). Problemene forverres i videregående skole. Nærmere 30 prosent av norske elever fullfører ikke videregående skole, og tallene har vært stabile over flere år (Brekke 2015).

Våre veiledere
Tre høyt profilerte fagpersoner mener også at barn og unges psykisk helse har hatt en negativ utvikling de siste årene. Barnepsykolog Magne Raundalen, samfunnsviter Arne Klyve og psykolog Trond Haukedal har gjennom sine karrierer gjort noen erfaringer som de ønsker å ta med inn i dette prosjektet. Deres oppfatning er at et slikt prosjekt vil være til fordel for mange barn, samtidig som det vil gi noen fremtidige verktøy som en kan dra stor nytte av i det kommunale SFO- tilbudet. Les mer om hva de har å si om prosjektet i prosjektbeskrivelsen.

 


Bilde: Prosjektets veiledere Magne Raundalen, Arne Klyve  og Trond Haukedal sammen med prosjektleder Tasim Karim.

 Mål for prosjektet

 • De barna og foreldrene som er en del av prosjektet skal oppleve økt trivsel i hverdagen.
 • De barna som får tilbudet skal oppleve bedre psykiske helse når de begynner på mellomtrinnet og ungdomsskolen.
 • De barna som får tilbudet skal oppleve økt skoletrivsel når de begynner på mellomtrinnet og ungdomsskolen.
 • Prosjektet skal kunne si noe om den eventuelle verdien et tverrfaglig samarbeid har.
 • Prosjektet skal kunne si noe om den eventuelle verdien relasjonsarbeid har i det forebyggende arbeidet.
 • Prosjektet skal kunne si noe om betydningen av at SFO-personalet har en faglig og terapeutisk bakgrunn
 • De erfaringene som blir gjort gjennom dette prosjektet skal implementeres i det nasjonale ordinære SFO-tilbudet

 Forskningsprosjekt

 • Kan FAVN - Fremtidens SFO bidra til å gi et tilrettelagt tilbud for elever som kan ha behov for ekstra oppfølging, dette med tanke på ressursene som finnes i voksne med spesiell kompetanse.
 • Er de ulike terapiformene med på å fremme jevnalderfellesskapet og være et bidra i det forebyggende arbeidet?
 • Kan musikkterapi/leketerapi/kunstterapi/
  treningsterapi bidra til å gjøre SFO til en arena hvor elevene kan få nyttig erfaringer knyttet til mestring og deltakelse?
 • Kan FAVN - Fremtidens SFO bidra til motivasjon som kan overføres til skolehverdagen?
 • Hvor viktig er tverrfaglig samarbeid i det forebyggende arbeidet?

 

Les hele prosjektbeskrivelsen her