f65c2f1f9a

​​​​​​​

Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet

I årrekker har Rusfri Oppvekst hatt en visjon hvor vi har ønsket at lærere i barnehager og grunnskoler skal få mer kunnskap om temaer som vold, overgrep, rus, psykisk helse, tilknytningsforstyrrelser, traumer, tverrfaglig samarbeid med mer.

Håpet har vært at en skal innse at dette er kunnskap som er viktig og som bør være en del av utdanningene til lærerne. Målet med denne kunnskapen skal være at lærere skal bli mer handlingskompetente og kunne være bedre i stand til å fange opp barn og unge som vokser opp i vanskelige livssituasjoner.

Lærere har en unik mulighet til å etablere relasjoner med barn og unge. I mange tilfeller er denne relasjonen redningen for de unge, i andre tilfeller kan denne kontakten skape et trygt rom for de unge hvor de våger å stå frem med det som er vondt for dem. I alle tilfeller er det viktig at lærerne vet hva de kan og må gjøre for å kunne sende de unge videre for hjelpe.

Innblikk i utfordringene og mangfoldet
Rusfri Oppvekst ønsker også å påpeke at med denne kunnskapen er det ikke tenkt at lærere nå skal bli behandlere, der er det allerede yrkesgrupper som gjør en fabelaktig jobb. Men lærere skal allerede under utdanningen få et innblikk i utfordringene og mangfoldet de møter gjennom sin arbeidshverdag. Samtidig ønsker vi også å gi de noen verktøy, hvordan de kan møte unge mennesker og hvem de kan henvende seg til hvis de opplever at et barn ikke har det bra.

Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet er et femårig pilotprosjekt som hadde oppstart høsten 2016. Tilbudet blir gitt til 2016-kullet i Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU, 2 år), grunnskolelærerutdanningen (4 år) og barnehagelærerutdanningen (3 år).

Deltakere i prosjektet Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet får mer kunnskap om forebyggende arbeid, noe som gjør dem i bedre stand til å se og fange opp barn og unge med psykiske utfordringer, barn med rusavhengige foreldre og barn som opplever vold og overgrep i nære relasjoner.

Deltakere i prosjektet får tilbud om å delta i 4 forelesninger i året gjennom hele studieforløpet. Forelesere med høy kompetanse på feltet tar opp temaer som vold, overgrep, psykisk helse, rus, tilknytning, tverrfaglig samarbeid, barn i kriser, traumer, relasjonskompetanse, flyktninger m.m. Hver forelesning er på ca. 2-3 timer. Omtrent 600 studenter har fått dette tilbudet fra høsten 2016.

Mer handlingskompetente
Dette prosjektet kan bidra til måloppnåelsen av kompetanseheving blant ansatte i barnehager og grunnskoler. Det er også sterkt knyttet opp til flere av målene i opptrappingsplanen vold og overgrep (2.4 Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, 3.4 Forebygging i barnehagen, 3.5 Forebygging på skolen, 4. Kompetanse og kunnskap om vold og overgrep, 4.1 Heve kompetansen i tjenestene, 4.5 Regjeringen vil).

Prosjektets sluttrapport vil bidra til viktig kunnskap om kompetanseheving i profesjonsutdanningen gjør lærere mer handlingskompetente, og om dette pilotprosjektet kan være en måte å implementere de ulike temaene inn i dagens lærerutdanninger på.

Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet er delvis finansiert av Helsedirektoratet, Helsedepartementet og Rusfri Oppvekst. Prosjektet er et samarbeid mellom Rusfri Oppvekst, Høgskolen på Vestlandet og NLA Høgskolen Bergen. Rusfri Oppvekst er ansvarlig for alle forelesningene, mens høgskolene legger forelesningene inn i studentenes timeplaner.

Her kan du lese om prosjektet i Bergens Tidende. 

Vi legger ut sammendrag av alle forelesningene her på hjemmesiden.

Tasim Karim i Rusfri Oppvekst er prosjektleder for Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet.

 

Her finner du forelesningene som er holdt i prosjektet hittil >