e42d72e89d

 

JamLab

Prosjektene Rusfri Oppvekst har jobbet med  så langt har vært rettet mot voksne som jobber med barn og unge. Høsten 2020 startet vi opp med JamLab, et spennende prosjekt der vi skal jobbe med unge, og vi skal bruke musikk som verktøy.

Vi vet at en del unge faller utenfor de organiserte fritidsaktivitetene av ulike grunner. I Ungdata-undersøkelsen kommer det frem at i 2 av 10 barnefamilier deltar ikke barna i organiserte fritidsaktiviteter. Dette er barn av foreldre med lav utdanning og de kommer fra lavinntektsfamilier Organiserte fritidsaktiviteter som sport, korps, musikkundervisning og fritidsklubber fyller flere viktige funksjoner i barn og unges liv. Det er viktige møteplasser der sosiale ferdigheter utvikles, vennskap knyttes og nettverk bygges. Derfor ønsker Rusfri Oppvekst at alle unge skal få mulighet til å delta i slike aktiviteter.

Under planleggingen av dette prosjektet ble utfordringen hvordan vi kan nå de 20% som ikke deltar i fritidsaktiviteter, og hva kan vi tilby dem? Prosjektleder Stina Haveland hadde et ønske om å tilby musikkundervisning og samspill på bakgrunn av egne erfaringer og interesse, men ville dette være et riktig tilbud til målgruppen?

En omfattende undersøkelse startet opp for å kartlegge eksisterende tilbud til målgruppen i bydelene. Vi bestemte oss for å begynne med bydelen hvor Rusfri Oppvekst har base. Bergen Vest er et område som stadig havner lengst nede på listen i levevilkårsundersøkelsen. I dette området befinner det seg en rekke kommunale boliger og området er utsatt i forhold til psykisk helse, rus og fattigdom. Men det må nevnes at det har skjedd mye positivt i bydelen de siste tiårene, blant annet takket være Mo-La Stiftelsen som ble stiftet i 1991 da bydelen bar preg av store voksesmerter. Bevæpnet politi rykket ut flere ganger ukentlig til husbråk, vold og kriminalitet. Folk kviet seg for å fortelle noen at de bodde i Loddefjord. Mo-La Stiftelsen arbeider for å bedre oppvekstvilkår for barn og unge i Laksevåg bydel, og er en viktig medspiller overfor lag, organisasjoner og andre. Stiftelsen har gjennomført flere positive tiltak for barn og unge i bydelen, og de driver blant annet fritidsklubben Åpent Hus som ligger sentralt til ved kjøpesenteret i Loddefjord. Her tilbys ulike aktiviteter og tilbud for ungdom i alderen 13 til 17 år. 

Et prosjekt Rusfri Oppvekst fattet interesse for var Musikk i Bergen Vest, et musikkundervisningstilbud på flere skoler i regi av professor og musikkterapeut Viggo Krüger og musikklærer Knut Hansen fra Sandgotna Skole. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Krüger fra Aleris, Griegakademiet og skolene/Bergen Kommune siden 2014. En utvalgt gruppe ungdommer møttes ukentlig på skolenes musikkrom etter skoletid. Her fikk de musikkundervisning og ble satt sammen i band. Målet for gruppene var å øve inn sanger som de spilte på en avsluttende musikkfestival hver vår. Målet til Krüger og samarbeidspartnerne var å øke deltakernes selvfølelse, trivsel på skolen og å forebygge frafall.

Viggo Krüger har bakgrunn som musiker og opplevde selv at musikken spilte en stor rolle for han og flere venner i oppveksten. Etter egne erfaringer har han en sterk tro på at en kan bruke musikk som redskap til å hjelpe seg selv og andre. Han har 19 års erfaring som musikkterapeut og har sett de positive virkningene musikken har på alt fra straffedømte i fengsel til skoleelever som har falt ut av fellesskap og barnevernsbarn. Sistnevnte har han jobbet med gjennom Aleris siden 2003. Musikken brukes med disse som et verktøy for å uttrykke seg, skape opplevelser av tilhørighet og vennskap. De føler mestring, reduksjon av stress og økt selvfølelse. Det er altså gode grunner til å gi flere barn og unge muligheten til å delta i musikkundervisning og samspill. 

Det ble opprettet en dialog med Krüger, noe som førte til idéen om et samarbeid og utvikling av prosjektet. Krüger er en ildsjel med mange prosjekter, så han var ikke fremmed for tanken på å gi fra seg litt ansvar til en organisasjon med felles interesser.Les om Viggo Krügers prosjekt Kom Nærmere og Musikk i Bergen Vest her. Når det i sommer ble kjent at vi mottar et generøst bidrag fra Sparebanken Vest i tillegg til bidrag fra blant annet Mo-La, Vestkanten og Lions kunne vi opprette kontakt med skolene og sette en startdato for JamLab, som prosjektet nå ble døpt.

Oppstart JamLab
Høsten 2020 startet JamLab på skolene Olsvik, Kjøkkelvik, Sandgotna. Etter jul deltar også elever ved Holen Skole. Målet er å utvide tilbudet til flere skoler, kommuner og fylker. Vi ønsker at det skal bli et nasjonalt forebyggingsprosjekt.

JamLab er nå et samarbeidsprosjekt mellom Rusfri Oppvekst, Aleris, Griegakademiet og fire skoler i Bergen Vest. Rusfri Oppvekst koordinerer prosjektet, musikkterapeutene Elisabeth Torstuen og Marte Sortland Halås fra Aleris leder musikkundervisningen på skolene sammen med musikkterapistudentene Tobias Jørgensen Mannes og Bård Aarvik fra Griegakademiet. Viggo Krüger er fortsatt med som rådgiver og forsker. Prosjektleder Stina fra Rusfri Oppvekst deltar også som assistent og musiker.

I samarbeid med engasjerte kontaktpersoner og miljøarbeidere på skolene har vi forsøkt å rekruttere de elevene som kan ha størst glede og utbytte av tilbudet. Det er ikke gitt at alle som trenger tilbudet vil delta. JamLab er et inkluderende og positivt fellesskap. Vi starter og avslutter øvingene med en samlingsstund og legger inn en pause med enkel matservering. Dette gir rom for samtale og sosialt samvær, noe som fører til at deltakerne knytter bånd og blir tryggere i gruppen.

Samlingene leder frem til en felles opptreden på våren. Vi arrangerer musikkfestival 11. april 2019 i Kultursalen på Vestkanten. Her vil vi også invitere andre kjente musikere til å opptre. Familie og venner inviteres som publikum, men arrangementet er åpent for alle.

Forskning og musikkterapi
Forskning viser at økt mestring, selvfølelse og reduksjon av stress forebygger skolefrafall. Rusfri Oppvekst vil i samarbeid med førsteamanuensis Viggo Krüger fra Griegakademiet gjennomføre kvalitativt forskning tilknyttet Jamlab. Gjennom forskningen vil vi måle effektene av musikken og aktivitetene som gjennomføres.

Rusfri Oppvekst ser også det rusforebyggende aspektet i prosjektet. Det er viktig å gi ungdom et alternativ til å ruse seg. Økt mestringsfølelse, tilhørighet og bedre psykisk helse er alle viktige faktorer som kan forhindre at unge mennesker ruser seg.

Vi gleder oss over dette prosjektet og samarbeidet, og håper vi kan realisere planen om å utvide tilbudet til flere skoler kommende år. I 2021 er det Olav Cachaedo Egeberg som er prosjektleder for Jam Lab. 

Følg prosjektet på Facebook

F.v: Musikkterapeut Marte Sortland Halås, professor Viggo Krüger og musikkterapeut Elisabeth Torstuen.

 

   

Litt om musikkterapi

   
 • Musikk er en viktig del av kulturen vår,
  og har blitt brukt til terapeutiske og helsefremmende formål helt tilbake til antikken og trolig så lenge musikk har eksistert. Som vitenskapelig felt er det
  en forholdsvis ny disiplin.

 

 • Musikkterapi har dokumentert effekt. Musikk og samspill styrker identitet og følelse av tilhørighet.

 

 • Musikk kan skape gode muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk,
  og for å arbeide med sosial angst, motivasjon, selvforståelse, rusfrihet og annen personlig vekst.

 

 • Mestringsopplevelser er sentrale i musikkterapien, og kvalitativ forskning
  viser at med god tilrettelegging og oppfølging kan mange brukere ta
  musikken med seg ut av terapirommet
  og inn som en mestringsressurs i hverdagslivet.

 

 • Musikkterapeuter i Norge jobber innen
  ulike fagfelt som barnevern, fengsler, sykehus, psykisk helsevern, eldrehjem, rusomsorg, skoler og barnehager.