e33e09f24f

 

Rusfri Oppvekst Nordkapp

30.09.2019
Referat fra Stiftelsesmøte for Rusfri Oppvekst Nordkapp

Tid: 17.00-19.00 
Sted: Nordvågen barnehage 

Tilstede: Bente Floere, Maria Gaare, lselin Sandmoe, Mariann Bårdsnes, Audhild Andreassen, Linda Nielsen, Hanne Merete Nilsen, Målfrid Gudim og Tasim Karim 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Maria Gaare hadde lagt ut innkalling informert om agenda på sosiale medier. 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 2: Valg av møteleder og referent 
Vedtak: Møteleder: Bente Floer. Referent: Daglig leder Rusfri Oppvekst - Tasim Karim. 

Sak 3: Konstituering av Rusfri Oppvekst Nordkapp med en formålsparagraf, vedtekter og undertegning av stiftelsesdokument. 
Medlemmer i Rusfri Oppvekst med bosted i Nordkapp ønsker å stifte et lokallag med navnet Rusfri Oppvekst Nordkapp. Det ble sendt en forespørsel til Rusfri Oppvekst sitt landsstyre om godkjenning av lokallaget Rusfri Oppvekst Nordkapp. Landsstyret godkjente 29. august 2019 at medlemmer i Rusfri Oppvekst bosatt i Nordkapp kunne stifte et lokallag med navnet Rusfri Oppvekst Nordkapp. 

Formålspargrafen slik den foreslås skal stå i vedtektene: 
Rusfri Oppvekst Nordkapp er et lokallag i organisasjonen Rusfri Oppvekst og dekker Nordkapp kommune. (Finnmark fylke- Nordkapp kommune og nabokommunene?) 
Rusfri Oppvekst Nordkapp ønsker at barn og unge skal vokse opp og utvikle seg i et positivt, aktivt og rusfritt miljø. 
Rusfri Oppvekst Nordkapp skal arbeide for å bedre oppvekstsvilkår for barn og unge. 
Rusfri Oppvekst Nordkapp skal gi kompetanse i det forebyggende arbeidet slik at barn med utfordringer kan fanges opp så tidlig som mulig. 
Rusfri Oppvekst Nordkapp vil samarbeide med organisasjoner på rusfeltet og offentlige organer for å løse disse oppgavene. 

Vedtekter: 
Rusfri Oppvekst har utarbeidet et forslag til vedtekter for sine lokallag. Rusfri Oppvekst Nordkapp har valgt å bruke forslaget som utgangspunkt. Forslag til vedtekter legges frem godkjennes og sendes videre til årsmøte for godkjenning der. 

Signering av stiftelsesdokument:
Vedtak: 
Vedtektene godkjennes med formålsparagraf. 
Bente Floer og Maria Gaare velges til å signere stiftelsesdokumentet. 

Sak 4: Valg av styre 
Vedtak: 
Leder: Bente Floer 
Nestleder: Hanne Merete Nilsen 
Sekretær/kasserer: Maria Gaare 
Styremedlem: linda Nielsen 
Styremedlem: lselin Sandmoe 
Varamedlem: Audhild Andreassen 
Varamedlem: Mariann Bårdsnes 

Sak 5: Registrering i Brønnøysund 
For at Rusfri Oppvekst Nordkapp skal registreres som en av Rusfri Oppvekst sine lokallag må det registrere seg i Brønnøysund. Her kan daglig leder i Rusfri Oppvekst være behjelpelig med prosessen om lokallaget ønsker det. 
Vedtak: lokallaget registrerer seg i Brønnøysundregisteret. 

Sak 6: Registrering i grasrotandel 
Som et lokallag kan Rusfri Oppvekst Nordkapp registrere seg som mottaker av grasrotandel. Dette søkes om etter at lokallaget er godkjent i frivillighetsregisteret. 
Vedtak: Rusfri Oppvekst Nordkapp ønsker å melde seg inn i grasrotandelen etter registrering i Brønnøysund. 

Sak 7: Åpning av bankkonto og midler fra Rusfri Oppvekst 
Alle lokallag som registrerer seg i Brønnøysundregisteret og åpner en konto med lokallagets navn og organisasjonsnummer kan søke om startkapital på kr. 3000 fra Rusfri Oppvekst. 
Vedtak: Leder og sekretær/kasserer får tilgang til bankkonto og får ansvar for åpning av denne når registrering er godkjent. Det søkes om startmidler fra Rusfri Oppvekst. 

Sak 8: Bruk av logo og annet materiell 
Alle lokallagene til Rusfri Oppvekst forplikter seg til å bruke Rusfri Oppvekst sin logo og annet materiell ved representasjon av organisasjonen 
Vedtak: Rusfri Oppvekst Nordkapp bruker det allerede eksisterende materialet til Rusfri Oppvekst med endring i adresse på brevmal. 

Sak 9: Eventuelt og avslutning 
Det blir snakket om hvordan lokallaget ønsker å arbeide ut, og hvem de ønsker å knytte seg til i dette arbeidet. Målet er at lokallaget blir et lag som lever i lokalsamfunn med blant annet en integrering i allerede eksisterende tilbud. 
Daglig leder i Rusfri Oppvekst deler ut blomster, nett og kopp til styremedlemmene på vegne av landsstyret og ønsker lokallaget lykke til med viktig arbeid i sitt nærmiljø. 

Møtet avsluttes kl. 18.45. 
Neste møte settes til 28. oktober 2019, kl. 18.00. Nordvågen barnehage. 

Signert av Bente Floer og Maria Gaare

Kontaktperson

Maria Gaare
Leder

Kontaktinformasjon
  johansen_marjo@yahoo.no