0287ac8800

 

Rusfri Oppvekst Trysil


12.12.2019
Referat fra Stiftelsesmøte for Rusfri Oppvekst Trysil

Tid: 18.00- 20.00
Sted: Elvdalsvegen 5, Nybergsund


Tilstede: Ole Arild Bovolden, Ola Teppen, Cecilie Teppen, Aud Ingrid Pedersen, Torunn Bovolden og Tasim Karim 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ole Arild Bovolden hadde ringt til samtlige oppmøtte i forkant og informert om innkalling og agenda. 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 2: Valg av møteleder og referent 
Vedtak: Møteleder: Ole Arild Bovolden. Referent: Daglig leder Rusfri Oppvekst • Tasim Karim

Sak 3: Konstituering av Rusfri Oppvekst Trysil med en formålsparagraf, vedtekter og undertegning av stiftelsesdokument. 
Medlemmer i Rusfri Oppvekst med bosted i Trysil ønsker å stifte et lokallag med navnet Rusfri Oppvekst Trysil. Det ble sendt en forespørsel til Rusfri Oppvekst sitt landsstyre om godkjenning av lokallaget Rusfri Oppvekst Trysil. Landsstyret godkjente på e-post til daglig leder at medlemmer i Rusfri Oppvekst bosatt i Trysil kunne stifte et lokallag med navnet Rusfri Oppvekst Trysil.

Formålspargrafen slik den foreslås skal stå I vedtektene: 
Rusfri Oppvekst Trysil er et lokallag i organisasjonen Rusfri Oppvekst og dekker Trysil kommune. Rusfri Oppvekst Trysil ønsker at barn og unge skal vokse opp og utvikle seg i et positivt, aktivt og rusfritt miljø. 
Rusfri Oppvekst Trysil skal arbeide for å bedre oppvekstsvilkår for barn og unge. 
Rusfri Oppvekst Trysil skal gi kompetanse i det forebyggende arbeidet slik at barn med utfordringer kan fanges opp så tidlig som mulig. 
Rusfri Oppvekst Trysil vil samarbeide med organisasjoner på rusfeltet og offentlige organer for å løse disse oppgavene. 

Vedtekter: 
Rusfri Oppvekst har utarbeidet et forslag til vedtekter for sine lokallag. Rusfri Oppvekst Trysil har valgt å bruke forslaget som utgangspunkt. 
Forslag til vedtekter legges frem godkjennes og sendes videre til årsmøte for godkjenning der. 

Signering av stiftelsesdokument: 
Vedtak: Vedtektene godkjennes med formålsparagraf. 
Ole Arild Bovolden og Olav Teppen velges Ul å signere stiftelsesdokumentet. 

Sak 4: Valg av styre 
Vedtak: 
leder: Ole Arild Bovolden (2 år) 
Styremedlem: Olav leppen (l år) 
Styremedlem: Ce<11ie leppen (2 år) 

Sak 5: Registrering i Brønnøysund 
For at Rusfri Oppvekst Trysil skal registreres som en av Rusfri Oppvekst sine lokallag må det registrere seg I Brønnøysund Her kan daglig leder i Rusfri Oppvekst være behJelpelig med prosessen om lokallaget ønsker det. 
Vedtak: Lokallaget registrerer seg i Brønnøysundregisteret. 

Sak 6: Registrenng i grasrotandel 
Som et lokallag kan Rusfri Oppvekst Trysil registrere seg som mottaker av grasrotandel. Dette søkes om etter at lokallaget er godkjent i frivillighetsregisteret. 
Vedtak: Rusfri Oppvekst Trysil ønsker å melde seg inn i grasrotandelen etter registrering i Brønnøysund. 

Sak 7: Åpning av bankkonto og midler fra Rusfri Oppvekst 
Alle lokallag som registrerer seg I Brønnøysundregisteret og åpner en konto med lokallagets navn og organisasjonsnummer kan søke om startkapital på kr. 3000 fra Rusfri Oppvekst. 
Vedtak: Rusfri Oppvekst Trysil åpner bankkonto. Ole Arild Bovolden disponerer kontoen. 

Sak 8: Bruk av logo og annet materiell 
Alle lokallagene til Rusfri Oppvekst forplikter seg til å bruke Rusfri Oppvekst sin logo og annet materiell ved representasjon av organisasionen 
Vedtak: Rusfri Oppvekst Trysll bruker det allerede eksisterende materialet til Rusfri Oppvekst med endring i adresse på brevmal. 

Sak 9: Eventuelt og avslutning 
Daglig leder i Rusfri Oppvekst deler ut blomster, nett og kopp til styremedlemmene på vegne av landsstyret og ønsker lokallaget lykke tll med viktig arbeid i sitt nærmiljø.

Møtet heves kl. 19.20 

Årsmøte for 2020 settes til torsdag 06. februar

Signert av Olav Teppen og Ole Arild Bovolden 

Kontaktperson

Ole Arild Bovolden
Leder


Kontaktinformasjon
 
oabovolden@gmail.com