1c7a8a7505

Studier 2007 – 2016
Forebygging av psykososiale problemer med hovedvekt på rusområdet

I 2005 fikk vi statstilskudd til utarbeiding av et fag som skulle inngå i grunnutdanningen for lærere og førskolelærere. I samarbeid med blant andre Sverre Nesvåg fra Rogalandsforskning (nå IRIS) og Hans Eirik Aarek fra NLA og Universitetet i Stavanger, ble det laget studieplan for et 15- poengs og 30-poengs studieemne. Universitetet i Stavanger godkjente emnet, og høsten 2007 ble emnet gjennomført som et 15 poengs etterutdanningskurs som et prøveprosjekt. Flere forsøk på å få emnet inn i grunnutdanninga mislyktes, så det fortsatte som etterutdanningskurs, men hvert år deltok studenter fra grunnutdanninga og nyutdannete lærere og førskolelærere. Studieåret 2015-2016 var siste år med studieemnet på grunn av endringer i krav fra universitetet.

Evalueringen i etterkant viser blant annet at studentenes kunnskaper og ferdigheter på feltet er bedret etter kurset. Studentene synes de er blitt bedre i stand til å oppdage om elever er eksponert for rusproblemer og har fått økt kompetanse i å ta kontakt med foreldre til barn/ungdom som har rusproblemer. 

 

 

Mål

I barnehagen og skolen møter vi mange barn som ikke har det bra. Noen av disse har familie med psykiske problemer og/eller rusproblemer. Dette studiet ønsker å gjøre de som arbeider i barnehagen
og skolen bedre i stand til å møte utfordringene.

 

Målgruppe

Studenter på lærerutdanningene. Lærere / førskolelærere / barnehagepedagoger og andre som arbeider med barn i skole og barnehage.