54d21d1b99

Vedtekter endret på landsmøte i Førde, 25. juni 2016. Erstatter vedtektene vedtatt på ekstraordinært landsmøte i Bergen 30. september 2007 med endringer vedtatt 4. august 2008, 6. juni 2010 og 22. juni 2014.

 

§ 1. Formål

Rusfri Oppvekst er en organisasjon som arbeider for å bedre oppvekstsvilkår for barn og unge. Til dette trengs trygge, bevisste og empatiske voksne som skaper gode relasjoner og godt psykososialt miljø. Rusfri Oppvekst gir kompetanse i det forebyggende arbeidet slik at barn med utfordringer kan fanges opp så tidlig som mulig.

Medlemmene i Rusfri Oppvekst skal ha en bevisst holdning til rusmidler og deres skadevirkninger.

Rusfri Oppvekst ønsker at barn og unge skal vokse opp og utvikle seg i et positivt, aktivt og rusfritt miljø.

Rusfri Oppvekst vil samarbeide med organisasjoner på rusfeltet og offentlige organer for å løse disse oppgavene.

 

§ 2. Medlemmer

Den som støtter formålsparagrafen til Rusfri Oppvekst kan bli medlem.

Rusfri Oppvekst har tre typer medlemskap.

Ordinære medlemmer avstår fra all bruk av rusmidler. Ordinære medlemmer har tale-,  forslags-  og stemmerett på landsmøte. De kan velges til verv på alle nivåer i organisasjonen.

Støttemedlemmer forplikter seg ikke til totalavhold, men støtter Rusfri Oppvekst sitt arbeid for barn og unge. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett ved landsmøte. Støttemedlemmer som er valgt til styret i et lokallag har også stemmerett på landsmøte.  Støttemedlemmer kan ikke velges til tillitsverv i sentrale ledd i organisasjonen.

Bedriftsmedlemmer støtter organisasjonen og formålet med arbeidet. Bedriftsmedlemmer har ingen formelle rettigheter i organisasjonen.

 

§ 3. Landsmøte

 1. Det skal holdes landsmøte annet hvert år.
 2. Landsmøtet innkalles med tre måneders varsel.
 3. Forslag til saker på landsmøtet må sendes inn av medlemmene og lokallagene senest seks uker før landsmøtet. Saker, med styrets innstilling, skal sendes til medlemmene senest tre uker før landsmøtet.
 4. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt to måneder før landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer med styrets innstilling, sendes medlemmene senest seks uker før landsmøtet.
 5. Landsmøtet skal behandle følgende saker:
  – Årsmelding
  – Regnskap
  – Arbeidsplaner
  – Innkomne saker
  – Budsjett
  – Eventuelle vedtektsendringer
  – Kontrollkomiteen rapportEnkeltmedlemmer og lokallag kan melde inn andre saker til behandling på landsmøte.
 6. Landsmøtet skal velge:
  – Leder for styret
  – Fire styremedlemmer
  – To nummererte varamedlemmer til styret
  – Kontrollkomite på tre medlemmer og ett varamedlem
  – Leder og ett styremedlem med personlige varamedlemmer til styret for NLA-forlagets  fond
  – Revisor
  – Valgkomite på tre medlemmer

 

§ 4. Styre og arbeidsutvalg

Styret er organisasjonens øverste myndighet mellom landsmøtene, og leder den løpende virksomheten til Rusfri Oppvekst ut fra organisasjonens formål, arbeidsplan og andre vedtak fattet av landsmøtet.
Styret konstituerer seg selv med nestleder, arbeidsutvalg og oppnevning av ett styremedlem og ett varamedlem til NLA- forlagets fond. Arbeidsutvalget skal bestå av leder, nestleder og ett av styremedlemmene.

I tillegg skal styret:

 • årlig behandle regnskap og årsmelding som skal legges fram for landsmøtet
 • utarbeide forslag til budsjett og arbeidsplan og forberede andre saker som skal legges fram for landsmøtet
 • tilsette eventuelle funksjonærer innenfor rammen av budsjettvedtak og andre vedtak
 • behandle saker styret selv ønsker å drøfte
 • godkjenne vedtekter for lokallag
 • delegere saker til arbeidsutvalget

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Det skal være minst to styremøter i året.

 

§ 5. NLA-forlagets fond

Fondsstyret legger fram årsmelding og regnskap for hvert kalenderår for landsstyret. Landsstyret og fondsstyret bør ha fellesmøte annethvert år. Fondet har et styre på tre medlemmer. Landsmøtet velger leder og ett styremedlem med personlige varamedlemmer. Landsstyret velger ett styremedlem med personlig varamedlem. Styret konstituerer seg med varaleder og kasserer. Fondsstyret bør være aktivt i arbeidet med å finne fram til edruskapsfremmende tiltak som fortjener tildeling av fondsrentene.

 

§ 6. Kontrollkomite

Landsmøtet velger en kontrollkomité på 3 medlemmer og 1 vara. Komitéen skal gå gjennom protokoller og regnskapet og vurdere om arbeidet er gjort i samsvar med vedtak på landsmøte. Arbeidsprogrammet og vedtekter, og avgi rapport til landsmøtet.

 

§ 7. Kontingent

Landsmøtet fastsetter kontingenten. Medlemmer som er under utdanning betaler halv kontingent.

 

§ 8. Lokallag

Det er anledning til å stifte lokallag som omfatter en eller flere kommuner eller et område. Lokallagene vedtar selv vedtekter. Styret i Rusfri Oppvekst godkjenner vedtektene.

Både ordinære medlemmer og støttemedlemmer kan velges inn i lokallagstyret. Styreleder og flertallet i styret må være ordinære styremedlemmer.

 

§ 9. Oppløsning

Rusfri Oppvekst kan bare nedlegges om 4/5 av landsmøterepresentantene bestemmer det. Forslag om nedlegging må sendes ut minst 3 måneder før landsmøtet. Eventuelle verdier skal disponeres for organisasjonens formål.

 

§ 10. Vedtektsendringer

Endring av disse vedtekter kan bare vedtas på landsmøte med minst 2/3 flertall av de avgitte, godkjente stemmer.